top of page

SKINFOLIO
理財肌膚醫美診所

美好的投資
 

SKINFOLIO為溫哥華醫美診所,以LIQUID+LASER+LIGHT為三大核心,主張有效、快速、便利來提供醫美整合服務。

標誌以三
L結合,呈現品牌三大服務核心與投資肌膚概念。

www.skinfolio.com

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
產品包裝設計

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5..jpg
7.jpg
3.jpg
4.jpg
6.jpg
8.jpg
bottom of page