top of page

Restaurant Page
頁小館

料理的演奏曲
 
頁小館是位於大直的米其林推薦餐廳,創辦人提到:「頁小館的料理不會去定義風格,每道料理都有我們投射的生活觀點,如同一首音樂,每個人投射出來的故事都是獨特的」。
 
標誌將樂譜、指揮等概念與''頁''字結合,呈現一種用料理譜出的生活演奏曲。

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
平面文宣設計

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
bottom of page