top of page
JING_fascine_無潤色-04.jpg

FASCINE 
梵希婗無潤色

以保養為起點,鼓勵每一位女人都能為自己著迷,如同品牌名取之法文著迷之意。

使用成份上堅持以健康純淨和簡單為美麗目標,穩定溫和並且有效深層保養,透過漸進式保養概念,創造自然健康的亮澤膚質。


www.fascine.tw

Scops

包裝整合設計
攝影企劃
​攝影整合

 

JING_fascine_無潤色-06.jpg
JING_fascine_無潤色-05.jpg
JING_fascine_無潤色-07.jpg
JING_fascine_無潤色-08.jpg
JING_fascine_無潤色-09.jpg
JING_fascine_無潤色-10.jpg
JING_fascine_無潤色-11.jpg
JING_fascine_無潤色-12.jpg
bottom of page