top of page

ARCHIPRISM
DESIGN STUDIO
十弦空間

譜出空間的樂章
 
空間是裝載記憶與情感的容器,而光在時間、空間裡交織,如同擬固的樂曲,為居住者演奏。
 
十弦空間帶領居住者開啟感官,細心聆聽,感受空間譜出美好的樂章。

Scops

品牌定位
品牌溝通
品牌識別設計
平面文宣設計

十弦作品-01.jpg
十弦作品-02.jpg
十弦作品-04.jpg
十弦作品-03.jpg
十弦作品-05.jpg
十弦作品-06.jpg
十弦作品-07.jpg
十弦作品-09.jpg
十弦作品-10.jpg
十弦作品-11.jpg
十弦作品-12.jpg
十弦作品-13.jpg
十弦作品-14.jpg
bottom of page